ਬੋਲੀ:

ਸਪੇਨੀ

[es]

ਸਪੇਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: avverbio

avverbio ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ