ਬੋਲੀ:

ਸਪੇਨੀ

[es]

ਸਪੇਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: sostantivo

sostantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ