ਬੋਲੀ:

ਇਸਤੋਨੀ

[et]

ਇਸਤੋਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: alphabet

alphabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ä ਉਚਾਰਨ ä
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • au ਉਚਾਰਨ au
 • B ਉਚਾਰਨ B
 • C ਉਚਾਰਨ C
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • F ਉਚਾਰਨ F
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • India ਉਚਾਰਨ India
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • K ਉਚਾਰਨ K
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • M ਉਚਾਰਨ M
 • N ਉਚਾਰਨ N
 • P ਉਚਾਰਨ P
 • Q ਉਚਾਰਨ Q
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • T ਉਚਾਰਨ T
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • V ਉਚਾਰਨ V
 • W ਉਚਾਰਨ W
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • Z ਉਚਾਰਨ Z