ਬੋਲੀ:

ਇਸਤੋਨੀ

[et]

ਇਸਤੋਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: egennamn

egennamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Aino ਉਚਾਰਨ Aino
 • Anton ਉਚਾਰਨ Anton
 • Arnold ਉਚਾਰਨ Arnold
 • Björn ਉਚਾਰਨ Björn
 • Edgar ਉਚਾਰਨ Edgar
 • Elisabeth ਉਚਾਰਨ Elisabeth
 • Elsa ਉਚਾਰਨ Elsa
 • Evald ਉਚਾਰਨ Evald
 • Frida ਉਚਾਰਨ Frida
 • Gotland ਉਚਾਰਨ Gotland
 • Hannes ਉਚਾਰਨ Hannes
 • Helge ਉਚਾਰਨ Helge
 • Henry ਉਚਾਰਨ Henry
 • Jakob ਉਚਾਰਨ Jakob
 • Lage ਉਚਾਰਨ Lage
 • Liisa ਉਚਾਰਨ Liisa
 • Lill ਉਚਾਰਨ Lill
 • Lina ਉਚਾਰਨ Lina
 • lind ਉਚਾਰਨ lind
 • lund ਉਚਾਰਨ lund
 • Margit ਉਚਾਰਨ Margit
 • Marika ਉਚਾਰਨ Marika
 • Rasmus ਉਚਾਰਨ Rasmus
 • Sigrid ਉਚਾਰਨ Sigrid
 • Tina ਉਚਾਰਨ Tina
 • Tore ਉਚਾਰਨ Tore
 • uno ਉਚਾਰਨ uno