ਬੋਲੀ:

ਬਾਸਕੇ

[eu]

ਬਾਸਕੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: medicine

medicine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ