ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਾਰਸੀ

[پارسی]

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

387 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • ناهَمامون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ناهَمامون [asymmetric]
 • نگوار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نگوار
 • نوایم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نوایم
 • دستوران ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دستوران
 • تانستان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تانستان [days of the week]
 • شلات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شلات
 • پیراتنابه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پیراتنابه [perilymph]
 • ارقه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ارقه
 • ارتفا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ارتفا
 • اخص ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اخص [Egyptian Arabic, ق]
 • احدیت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ احدیت
 • حُفْنى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حُفْنى
 • سوى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سوى
 • رایکا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رایکا [Boy, menino, rapaz]
 • دهستان ايج ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دهستان ايج
 • پشتواره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پشتواره
 • پاراهور ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پاراهور [parahelion]
 • همتافت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ همتافت [complex]
 • توايم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ توايم
 • نافرماي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نافرماي
 • دناند ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دناند
 • اتیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اتیل
 • شات دادن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شات دادن
 • ابولی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ابولی
 • ابنیه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ابنیه
 • ابنه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ابنه
 • آهاری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آهاری
 • آمید ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آمید [Amide]
 • آمونیام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آمونیام
 • آمر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آمر [noun]