ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਾਰਸੀ

[پارسی]

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

643 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • استونیایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ استونیایی [زبان/Language]
 • اسلواکیایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اسلواکیایی [زبان/Language]
 • اسلوونیایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اسلوونیایی [زبان/Language]
 • اکسیتان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اکسیتان [زبان/Language]
 • ادمورت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ادمورت [زبان/Language]
 • اراپهو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اراپهو [زبان/Language]
 • آيمارا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آيمارا [زبان/Language]
 • اتريشی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اتريشی [زبان/Language]
 • اتون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اتون [زبان/Language]
 • آلمانی سوابيايی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلمانی سوابيايی [زبان/Language]
 • آلمانی سوييسی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلمانی سوييسی [زبان/Language]
 • آمازیغی مرکزی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آمازیغی مرکزی [زبان/Language]
 • آمهاریک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آمهاریک [زبان/Language]
 • آواریک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آواریک [زبان/Language]
 • آكان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آكان [زبان/Language]
 • آلئوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلئوت [زبان/Language]
 • آلبانیایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلبانیایی [زبان/Language]
 • آلگونکویانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلگونکویانی [زبان/Language]
 • آلمانی سفلا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلمانی سفلا [زبان/Language]
 • آروانایان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آروانایان [زبان/Language]
 • آسامی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آسامی [زبان/Language]
 • آشوری آرامی نوین ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آشوری آرامی نوین [زبان/Language]
 • آفار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آفار [زبان/Language]
 • آفریکانس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آفریکانس [زبان/Language]
 • آبازا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آبازا [زبان/Language]
 • آبخازی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آبخازی [زبان/Language]
 • آديگان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آديگان [زبان/Language]
 • آراگونی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آراگونی [زبان/Language]
 • آربرش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آربرش [زبان/Language]
 • نام محلی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نام محلی