ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਾਰਸੀ

[پارسی]

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

159 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • نگهش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نگهش
 • مولى عليه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مولى عليه
 • المللی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ المللی
 • نامت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نامت
 • خالقمان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خالقمان
 • بازیگرای ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بازیگرای
 • کسرتا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کسرتا
 • ایلانو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ایلانو
 • اصحاح ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اصحاح
 • یواس‌اس هیورن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ یواس‌اس هیورن
 • عیدت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عیدت
 • التحصیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ التحصیل
 • یاه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ یاه
 • کوزه‌گرید.‏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کوزه‌گرید.‏
 • انتگرال گاوسی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ انتگرال گاوسی
 • قرشمال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قرشمال
 • بربقیهٔ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بربقیهٔ
 • مهوان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مهوان [guest]
 • کار گر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کار گر [effective, Worker]
 • عغب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عغب [amazing]
 • جیح ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جیح
 • حب جدوار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حب جدوار
 • کنسرن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کنسرن
 • بروقت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بروقت [adverb]
 • پوپیتر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پوپیتر [پاینت, پوپیتر, پایه نت]
 • رویدار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رویدار
 • عیلی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عیلی
 • تراژن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تراژن [تراژن]
 • عَیون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عَیون [شورچشم، بدچشم]
 • متقاعدش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ متقاعدش