ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਾਰਸੀ

[پارسی]

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

504 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.