ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਾਰਸੀ

[پارسی]

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

646 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • بغی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بغی [بغی]
 • چذد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چذد
 • کلئیستِنِس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کلئیستِنِس
 • حفیره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حفیره [مغاک،گودال،فاصله ی حفر شده ی میا]
 • هلیه بسیطه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هلیه بسیطه
 • ایمی پردی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ایمی پردی [ورزشکار, هنرپیشه, سخنران انگیزشی]
 • نبوکدنَصَر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نبوکدنَصَر
 • سلوی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سلوی
 • استر و مردخای ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ استر و مردخای
 • دارن شان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دارن شان [نویسنده/ writer]
 • کهمرده ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کهمرده
 • سومو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سومو [ورزش/Sport, ژاپن]
 • خفک کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خفک کردن
 • رهتام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رهتام
 • Younan Nowzaradan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Younan Nowzaradan
 • ویلیم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ویلیم
 • منخارا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ منخارا
 • برچه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ برچه
 • برنابا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ برنابا
 • مونیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مونیل
 • برنجاذید ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ برنجاذید
 • زیاچه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زیاچه
 • خدوخال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خدوخال [features]
 • دہراتا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دہراتا [دہراتا, repeat]
 • لوردوز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لوردوز [معلولیت]
 • ابوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ابوت
 • تولم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تولم [نام دو محله است در خطه گیلان]
 • هررو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هررو [زبان/Language]
 • ناهواتی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ناهواتی [زبان/Language]
 • ميكمك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ميكمك [زبان/Language]