ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਾਰਸੀ

[پارسی]

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

226 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • کمپوست ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کمپوست
 • لکوسیت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لکوسیت [پزشکی/Medicine, خون]
 • راجر ولکات اسپری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ راجر ولکات اسپری [دانشمند/ scientist, فیزیولوژیست, آمریکایی]
 • هورت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هورت
 • علمیت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ علمیت
 • یوزباشی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ یوزباشی [centurion]
 • گلیکول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گلیکول
 • هذلولوی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هذلولوی
 • کیپ وردان کریول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کیپ وردان کریول [زبان/Language]
 • تسونگا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تسونگا [زبان/Language]
 • پیتجانتجاتجارا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پیتجانتجاتجارا [زبان/Language]
 • پالنكرو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پالنكرو [زبان/Language]
 • پانگاسینان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پانگاسینان [زبان/Language]
 • پلاودیتش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پلاودیتش [زبان/Language]
 • بوریاتی روسیه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بوریاتی روسیه [زبان/Language]
 • بوجکوری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بوجکوری [زبان/Language]
 • بوروشاسکی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بوروشاسکی [زبان/Language]
 • بت لیخ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بت لیخ [زبان/Language]
 • ایوایجا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ایوایجا [زبان/Language]
 • باشكير ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ باشكير [زبان/Language]
 • اينوپياك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اينوپياك [زبان/Language]
 • اينوكتيتوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اينوكتيتوت [زبان/Language]
 • اوندو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوندو [زبان/Language]
 • ايلوكو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ايلوكو [زبان/Language]
 • اوجيب وا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوجيب وا [زبان/Language]
 • اوساجی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوساجی [زبان/Language]
 • اوستيايی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوستيايی [زبان/Language]
 • اندزوانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندزوانی [زبان/Language]
 • اندونگا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندونگا [زبان/Language]
 • انگازیجایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ انگازیجایی [زبان/Language]