ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਾਰਸੀ

[پارسی]

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

114 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • آلگونکویانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلگونکویانی [زبان/Language]
 • آروانایان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آروانایان [زبان/Language]
 • آسامی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آسامی [زبان/Language]
 • آبازا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آبازا [زبان/Language]
 • آديگان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آديگان [زبان/Language]
 • آربرش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آربرش [زبان/Language]
 • پایست ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پایست
 • مری کاور جونز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مری کاور جونز [روانشناس, رفتارگرا, آمریکایی]
 • کنست ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کنست
 • کیتچی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کیتچی
 • فاتالیسم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فاتالیسم [فلسفه]
 • غزات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ غزات
 • غاسق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ غاسق
 • ژوزف ولپی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ژوزف ولپی [روانشناس، روان درمانگر, روانپزشک، محقق]
 • یوزف برویر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ یوزف برویر [پزشک, اتریشی]
 • نِوْرُز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نِوْرُز [اختلال روانی, روانشناسی]
 • جروم برونر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جروم برونر [روانشناس, آمریکایی]
 • همپن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ همپن
 • سدیم والپروت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سدیم والپروت [دارو/Drug]
 • جان لانگدان داون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جان لانگدان داون [پزشک, انگلیسی]
 • ده‌مرده ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ده‌مرده
 • ده‌مرده‌گو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ده‌مرده‌گو
 • دی‌به‌دین ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دی‌به‌دین [گاهشماری]
 • دی‌به‌مهر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دی‌به‌مهر [گاهشماری]
 • دی‌به‌آذر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دی‌به‌آذر [گاهشماری]
 • دَیاجیر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دَیاجیر
 • آرون تمکین بک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آرون تمکین بک [روانپزشک، محقق, آمریکایی]
 • دیسپلازی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دیسپلازی [پزشکی]
 • گاستریت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گاستریت [پزشکی]
 • ادوارد مونک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ادوارد مونک [نقاش, نروژی]