ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ

[fi]

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: förnamn

förnamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Marika ਉਚਾਰਨ Marika
 • Hillevi ਉਚਾਰਨ Hillevi
 • Hilma ਉਚਾਰਨ Hilma
 • Janne ਉਚਾਰਨ Janne
 • Laila ਉਚਾਰਨ Laila
 • Matti ਉਚਾਰਨ Matti
 • Ingrid ਉਚਾਰਨ Ingrid
 • Kaarina ਉਚਾਰਨ Kaarina
 • Eira ਉਚਾਰਨ Eira
 • Julia ਉਚਾਰਨ Julia
 • Toivo ਉਚਾਰਨ Toivo
 • Liisa ਉਚਾਰਨ Liisa
 • Kristian ਉਚਾਰਨ Kristian
 • Susanna ਉਚਾਰਨ Susanna
 • Marja ਉਚਾਰਨ Marja
 • Olavi ਉਚਾਰਨ Olavi
 • Konstantin ਉਚਾਰਨ Konstantin
 • Aina ਉਚਾਰਨ Aina
 • Rasmus ਉਚਾਰਨ Rasmus
 • Antero ਉਚਾਰਨ Antero
 • Anton ਉਚਾਰਨ Anton
 • Annikki ਉਚਾਰਨ Annikki
 • Tilda ਉਚਾਰਨ Tilda
 • Ursula ਉਚਾਰਨ Ursula
 • Reino ਉਚਾਰਨ Reino
 • Elina ਉਚਾਰਨ Elina
 • Leila ਉਚਾਰਨ Leila
 • Åke ਉਚਾਰਨ Åke
 • Levi ਉਚਾਰਨ Levi
 • Manne ਉਚਾਰਨ Manne
 • Aino ਉਚਾਰਨ Aino
 • Amalia ਉਚਾਰਨ Amalia
 • Eivor ਉਚਾਰਨ Eivor
 • Patrik ਉਚਾਰਨ Patrik
 • Valdemar ਉਚਾਰਨ Valdemar
 • Alvar ਉਚਾਰਨ Alvar
 • Vilhelm ਉਚਾਰਨ Vilhelm
 • Gunnar ਉਚਾਰਨ Gunnar
 • Olivia ਉਚਾਰਨ Olivia
 • Signe ਉਚਾਰਨ Signe
 • Elvi ਉਚਾਰਨ Elvi
 • Stina ਉਚਾਰਨ Stina
 • Sylvester ਉਚਾਰਨ Sylvester
 • Marita ਉਚਾਰਨ Marita
 • Mikael ਉਚਾਰਨ Mikael
 • Linnea ਉਚਾਰਨ Linnea
 • Elmer ਉਚਾਰਨ Elmer
 • Samuel ਉਚਾਰਨ Samuel
 • Juhani ਉਚਾਰਨ Juhani
 • Marjatta ਉਚਾਰਨ Marjatta
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • Allan ਉਚਾਰਨ Allan
 • Julius ਉਚਾਰਨ Julius
 • Gideon ਉਚਾਰਨ Gideon
 • Doris ਉਚਾਰਨ Doris
 • Mimmi ਉਚਾਰਨ Mimmi
 • Elisabet ਉਚਾਰਨ Elisabet
 • Anneli ਉਚਾਰਨ Anneli
 • Hannes ਉਚਾਰਨ Hannes
 • Kalevi ਉਚਾਰਨ Kalevi
 • Elna ਉਚਾਰਨ Elna
 • Ronja ਉਚਾਰਨ Ronja
 • Joakim ਉਚਾਰਨ Joakim
 • Salomon ਉਚਾਰਨ Salomon
 • Jesper ਉਚਾਰਨ Jesper
 • Tina ਉਚਾਰਨ Tina
 • Niklas ਉਚਾਰਨ Niklas
 • Elise ਉਚਾਰਨ Elise
 • Helmi ਉਚਾਰਨ Helmi
 • asta ਉਚਾਰਨ asta
 • Maili ਉਚਾਰਨ Maili
 • Ellen ਉਚਾਰਨ Ellen
 • Birgitta ਉਚਾਰਨ Birgitta
 • Elsi ਉਚਾਰਨ Elsi
 • Irene ਉਚਾਰਨ Irene
 • Elsa ਉਚਾਰਨ Elsa
 • Runo ਉਚਾਰਨ Runo
 • Nathalie ਉਚਾਰਨ Nathalie
 • Axel ਉਚਾਰਨ Axel
 • Bengt ਉਚਾਰਨ Bengt
 • Max ਉਚਾਰਨ Max