ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ

[fi]

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun

noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ