ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਰੋਈ

[fo]

ਫ਼ਰੋਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: planets

planets ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Mars ਉਚਾਰਨ Mars
  • Merkur ਉਚਾਰਨ Merkur
  • Neptun ਉਚਾਰਨ Neptun
  • Pluto ਉਚਾਰਨ Pluto
  • Saturn ਉਚਾਰਨ Saturn
  • Uranus ਉਚਾਰਨ Uranus