ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ

[fr]

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: France

France ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ