ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ

[fr]

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: géologie

géologie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ