ਬੋਲੀ:

ਆਇਰਲੈਂਡੀ

[ga]

ਆਇਰਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Animal

Animal ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ