ਬੋਲੀ:

ਆਇਰਲੈਂਡੀ

[ga]

ਆਇਰਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: family name (anglicised)

family name (anglicised) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ