ਬੋਲੀ:

ਆਇਰਲੈਂਡੀ

[ga]

ਆਇਰਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Number

Number ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 100 ਉਚਾਰਨ 100
  • 1984 ਉਚਾਰਨ 1984
  • anam ਉਚਾਰਨ anam
  • rua ਉਚਾਰਨ rua
  • céad ਉਚਾਰਨ céad
  • cent ਉਚਾਰਨ cent
  • um ਉਚਾਰਨ um
  • 1985 ਉਚਾਰਨ 1985
  • min ਉਚਾਰਨ min
  • orduimhir ਉਚਾਰਨ orduimhir