ਬੋਲੀ:

ਆਇਰਲੈਂਡੀ

[ga]

ਆਇਰਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: place name (anglicised)

place name (anglicised) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ