ਬੋਲੀ:

ਆਇਰਲੈਂਡੀ

[ga]

ਆਇਰਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Taoiseach

Taoiseach ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ