ਬੋਲੀ:

ਆਇਰਲੈਂਡੀ

[ga]

ਆਇਰਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ