ਬੋਲੀ:

ਗਲੀਸੀ

[gl]

ਗਲੀਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Adverbios de tempo

Adverbios de tempo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ