ਬੋਲੀ:

ਕੋਂਕਣੀ

[कोंकणी]

ਕੋਂਕਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

139 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.