ਬੋਲੀ:

ਗੁਜਰਾਤੀ

[gu]

ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: brother

brother ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ