ਬੋਲੀ:

ਗੁਜਰਾਤੀ

[gu]

ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Gandhi

Gandhi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ