ਬੋਲੀ:

ਗੁਜਰਾਤੀ

[gu]

ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: placenames

placenames ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ