ਬੋਲੀ:

ਮਾਂਕਸ

[gv]

ਮਾਂਕਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: greetings

greetings ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ