ਬੋਲੀ:

ਮਾਂਕਸ

[gv]

ਮਾਂਕਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: rivers in netherlands

rivers in netherlands ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ee ਉਚਾਰਨ ee