ਬੋਲੀ:

ਮਾਂਕਸ

[gv]

ਮਾਂਕਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: What is your name?

What is your name? ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ