ਬੋਲੀ:

ਹੱਕਾ

[hak]

ਹੱਕਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 粵語文字

粵語文字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 佢 ਉਚਾਰਨ
 • 靚 ਉਚਾਰਨ
 • 琼 ਉਚਾਰਨ
 • 腻 ਉਚਾਰਨ
 • 系 ਉਚਾਰਨ
 • 吟 ਉਚਾਰਨ
 • 伏 ਉਚਾਰਨ
 • 漚 ਉਚਾਰਨ
 • 仔 ਉਚਾਰਨ
 • 蛤 ਉਚਾਰਨ
 • 瓊 ਉਚਾਰਨ
 • 晏 ਉਚਾਰਨ
 • 抵 ਉਚਾਰਨ
 • 捋 ਉਚਾਰਨ
 • 恨 ਉਚਾਰਨ
 • 侵 ਉਚਾਰਨ
 • 閂 ਉਚਾਰਨ
 • 重 ਉਚਾਰਨ
 • 捽 ਉਚਾਰਨ
 • 文 ਉਚਾਰਨ
 • 僆 ਉਚਾਰਨ
 • 定 ਉਚਾਰਨ
 • 韧 ਉਚਾਰਨ
 • 喊 ਉਚਾਰਨ
 • 點 ਉਚਾਰਨ
 • 地 ਉਚਾਰਨ
 • 嗲 ਉਚਾਰਨ
 • 撩 ਉਚਾਰਨ
 • 大 ਉਚਾਰਨ
 • 暢 ਉਚਾਰਨ
 • 嬲 ਉਚਾਰਨ
 • 燂 ਉਚਾਰਨ
 • 戇 ਉਚਾਰਨ
 • 啄 ਉਚਾਰਨ
 • 搽 ਉਚਾਰਨ