ਬੋਲੀ:

ਹੱਕਾ

[hak]

ਹੱਕਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: metals

metals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 銀 ਉਚਾਰਨ
  • 銅 ਉਚਾਰਨ