ਬੋਲੀ:

ਹਵਾਈ

[haw]

ਹਵਾਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: conjunctions

conjunctions ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?