ਬੋਲੀ:

ਹਿਬਰੂ

[he]

ਹਿਬਰੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: animals

animals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ