ਬੋਲੀ:

ਹਿਬਰੂ

[he]

ਹਿਬਰੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: flowers

flowers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ