ਬੋਲੀ:

ਹਿਬਰੂ

[he]

ਹਿਬਰੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Israeli politicians

Israeli politicians ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ