ਬੋਲੀ:

ਹਿਬਰੂ

[he]

ਹਿਬਰੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: place in Israel

place in Israel ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ