ਬੋਲੀ:

ਹਿਬਰੂ

[he]

ਹਿਬਰੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ulpan

ulpan ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ