ਬੋਲੀ:

ਹਿੰਦੀ

[hi]

ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: food

food ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ