ਬੋਲੀ:

ਹਿੰਦੀ

[hi]

ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ