ਬੋਲੀ:

ਛਿਆਂਗ ਚੀਨੀ

[hsn]

ਛਿਆਂਗ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 汉语常用字

汉语常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 一 ਉਚਾਰਨ
 • 六 ਉਚਾਰਨ
 • 下 ਉਚਾਰਨ
 • 万 ਉਚਾਰਨ
 • 七 ਉਚਾਰਨ
 • 毛 ਉਚਾਰਨ
 • 二 ਉਚਾਰਨ
 • 亿 ਉਚਾਰਨ 亿
 • 三 ਉਚਾਰਨ
 • 十 ਉਚਾਰਨ
 • 九 ਉਚਾਰਨ
 • 八 ਉਚਾਰਨ
 • 千 ਉਚਾਰਨ
 • 王 ਉਚਾਰਨ
 • 上 ਉਚਾਰਨ
 • 日 ਉਚਾਰਨ
 • 五 ਉਚਾਰਨ
 • 月 ਉਚਾਰਨ
 • 方 ਉਚਾਰਨ
 • 仇 ਉਚਾਰਨ