ਬੋਲੀ:

ਇਗਬੋ

[ig]

ਇਗਬੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Salitang kalye

Salitang kalye ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • iri ਉਚਾਰਨ iri