ਬੋਲੀ:

ਨੂਓਸੋ

[ii]

ਨੂਓਸੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 22

22 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ