ਬੋਲੀ:

ਨੂਓਸੋ

[ii]

ਨੂਓਸੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 23

23 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ