ਬੋਲੀ:

ਨੂਓਸੋ

[ii]

ਨੂਓਸੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 36

36 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ