ਬੋਲੀ:

ਨੂਓਸੋ

[ii]

ਨੂਓਸੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 46

46 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ