ਬੋਲੀ:

ਇਲੋਕੋ

[ilo]

ਇਲੋਕੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Bright moon

Bright moon ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ