ਬੋਲੀ:

ਇਲੋਕੋ

[ilo]

ਇਲੋਕੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: jute

jute ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ