ਬੋਲੀ:

ਇਲੋਕੋ

[ilo]

ਇਲੋਕੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: know

know ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ammo ਉਚਾਰਨ ammo