ਬੋਲੀ:

ਇਲੋਕੋ

[ilo]

ਇਲੋਕੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Philippines

Philippines ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ