ਬੋਲੀ:

ਇਲੋਕੋ

[ilo]

ਇਲੋਕੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: saluyot

saluyot ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ