ਬੋਲੀ:

ਇਤਾਲਵੀ

[it]

ਇਤਾਲਵੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: adverbs

adverbs ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ