ਬੋਲੀ:

ਇਤਾਲਵੀ

[it]

ਇਤਾਲਵੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: biology

biology ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ