ਬੋਲੀ:

ਇਤਾਲਵੀ

[it]

ਇਤਾਲਵੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: chimica

chimica ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ